Nieuws & beursdata
 1. Nieuwe Productcatalogus 2023
  Al meer dan 100 jaar is Honeywell PEHA een belangrijke pijler van de moderne elektroinstallatie.
 2. Honeywell PEHA presenteert een nieuwe en toekomstbestendige USB A/C-oplader
  De nieuwe USB-A/C-oplader helpt om tot 2 mobiele apparaten tegelijkertijd op te laden.
 3. Nieuwe Productcatalogus 2022
  Al meer dan 100 jaar is Honeywell PEHA een belangrijke pijler van de moderne elektroinstallatie.
 4. Contactloze Bediening
  Verminder de verspreiding van mogelijke ziektekiemen, creŽer een gezondere werkruimte en houd gebouwen open en operationeel.
 5. HONEYWELL PEHA INTRODUCEERT 10-JARIGE PRODUCTGARANTIE
  Beste zakenpartners, De snelheid van de installatie, de veiligheid tijdens en na de installatie en vooral de duurzaamheid zijn factoren die onze klanten aanzienlijke voordelen bieden.

Gebruiksvoorwaarden


Voorwaarden en bepalingen t.b.v. het gebruik van deze website
Wij bedanken u voor een bezoek aan onze internet-site,die van PEHA Paul Hochköpper GmbH & Co.KG (in het vervolg "PEHA", "wij", "ons en onze" ) Wij verzoeken u, de volgende gebruikersvoorwaarden t.b.v. het gebruik van deze Website met de nodige aandacht te lezen en te bewaren, en hiermede verantwoordelijk om te gaan.

 

Inhoudsopgave

 1. Ter kennis nemen van de gebruikersvoorwaarden
 2. Beëindigen van de gebruikersovereenkomst
 3. Verantwoordelijkheid
 4. Auteursrecht
 5. Misbruik
 6. Gebruik van ingezonden artikelen of teksten
 7. Technische voorwaarden
 8. Wijzigingen van onze gebruikersvoorwaarden

Voor vragen, wensen of commentaar over het gebruik van deze Website, neemt u a.u.b. contact op per E-mail PEHA aan peha@peha.de.


1. Ter kennis nemen van de gebruikersvoorwaarden
Met de toegang tot deze Website en de inhoud alsook het gebruik van deze Website verplicht U zich tot het voldoen aan de gebruikersvoorwaarden en alle overige hiervoor geldende wettelijke bepalingen en sluit u hiervoor een overeenkomst met PEHA over het gebruik van deze website. PEHA geeft u een beperkte toestemming voor toegang tot deze Website en diens inhoud voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik. Uitsluitend ter informatie en onderhoudende doeleinden voor zover alle geldende auteursrechten en voorwaarden over „wettig gedeponeerd“ ingehouden worden. De website en diens inhoud mogen niet zonder schriftelijke toestemming van PEHA gedupliceerd of anders verspreid worden. Aanvragen ten behoeve van toestemming t.b.v. duplicatie en/of verspreiding van de inhoud van de website kunt u richten aan  peha@peha.de. U mag deze website uitsluitend benutten indien u de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt benodigd u toestemming van uw wettelijke verantwoordelijke om deze website te kunnen gebruiken. Van u kunnen in bepaalde gevallen persoongerichte gegevens (registratie) gevraagd worden i.v.m. bepaalde servicegerichte doeleinden. Let er a.u.b. op dat alle door u ingevoerde gegevens correct, actueel en volledig naar waarheid ingevuld worden. Indien uw gegevens niet correct, actueel en volledig naar waarheid ingevuld worden kan u de toegang tot de website geweigerd worden, of uw logincode tijdelijk of geheel worden geweigerd. U bent verplicht aan PEHA alle wijzigingen mede te delen aangaande uw aanmelding. Een registratie en/of een (Newsletter-)abonnement is persoonlijk. Het is niet toegestaan, Login gegevens (zoals, gebruikersnaam en paswoord), die u toegang verschaffen tot beveiligde service mogelijkheden aan andere personen ter beschikking te stellen. Login gegevens gelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor uw login gegevens. Indien u kennis neemt van oneigenlijk gebruik van uw login gegevens dient u dit onmiddellijk per E-mail aan PEHA te melden peha@peha.de . Het niet opvolgen van deze voorwaarden kan opheffing betekenen van uw toegang of abonnement. Sommige onderdelen van deze website zijn onderhevig aan extra bepalingen, die deze algemene bepalingen ondersteunen of aanvullen. U wordt op deze extra bepalingen en voorwaarden steeds afzonderlijk gewezen. U moet alvorens U van de onderdelen gebruik maakt deze bepalingen en voorwaarden aandachtig lezen. Het gebruik van software wordt door eindgebruiker licenties en overige bepalingen door u toegestaan zoals in de door de fabrikanten en licentiehouders betreffende bepalingen ("EULA") is vastgelegd.


2. Beëindigen van de gebruikersovereenkomst
U kunt de gebruikersovereenkomst altijd opzeggen. Indien een aannemelijk verdacht of vergrijp aan de maatgevende wettelijke bepalingen van de gebruikersvoorwaarden bestaat, is PEHA bevoegd de overeenkomst aangaande het gebruik te beëindigen.


3. Verantwoordelijkheid

PEHA is niet verantwoordelijk aangaande de kwaliteit, beschikbaarheid, vrij van virussen als ook overige schadelijke elementen op de website zoals software, programma’s en documenten. Indien wij onverhoeds toch een fout maken zijn wij hiervoor niet aansprakelijk, hetzij ons grove nalatigheid verweten kan worden. PEHA is ook niet aansprakelijk voor eventueel verlies van gegevens of schade ontstaan tijdens het downloaden van software of programma’s. Wij adviseren voor de installatie of het gebruik van software of programma’s altijd een kopie van uw data te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van verlinkte Websites, wij nemen ook verantwoording voor de juistheid, van de daar vermelde informatie.


4. Auteursrecht
De Website en de inhoud zijn door Merkrecht, auteursrecht en overige bepalingen beschermt. Het niet door ons toegestane gebruik van deze website of het niet toegestane kopiëren, wijzigen of het benutten van de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden en kan bij overtreding tot strafrechtelijke maatregelen leiden. Het is niet toegestaan om de in de software gebruikte codering te dekompileren, te disassembleren of op een andere manier in een leesbare vorm te brengen (Reverse Engineering), om de constructie van deze software te onderzoeken, te kopiëren of te maken. Een niet toegestaan gebruik van software is vanwege auteursrecht en overige rechten van PEHA en van overige licentiehouders. Alle rechten voorbehouden.


5. Misbruik
Met betrekking tot deze website is het verboden handelingen te verrichten, de inhoud te wijzigen of links aan te brengen of overige activiteiten uit te oefenen welke

 • in strijd zijn met deze gebruikers voorwaarden;
 • als ongepast, beledigend, obscuur, pornografisch, rascistisch of aanstootgevend zijn;
 • niet waar zijn, inhoud vervalsen of verbergen;
 • auteursrecht, overige bepalingen of rechten schenden;
 • tegen geldende rechtsbepalingen verstoten of illegale handelingen uitoefenen of bevorderen;
 • alle vormen van SPAM of JUNK- E mail bevorderen;
 • de website en de inhoud wijzigen;
 • bepaalde producten of diensten leveren of ondernemingsvoordelen halen uit de inhoud van onze website;
 • de werking of het gebruik van deze website door andere personen belemmeren of volledig lam leggen.

Dergelijke vergrijpen kunnen leiden tot civiel- of strafrechtelijke vervolging.


6. Gebruik van ingezonden artikelen en/of teksten
Alle ingezonden artikelen en teksten welke op deze website getoond worden is alleen ter verantwoording van de inzender. PEHA is op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijk. De inzender is voor alle schade tegen auteursrechten, merkenrecht en overige rechten zoals geestelijk eigendom verantwoordelijk welke voortvloeien uit het inzenden van ingezonden artikelen en/of teksten.


7.Technische voorwaarden
Onze website is geschikt voor MS Internet Explorer 5+ en Netscape 7+  t.b.v. een monitorresolutie van minstens 1024 x 768 pixels. Voor het optimale gebruik van onze website heeft u nodig de volgende Plug-Ins:

 • Macromedia Flash Player 6+
 • Adobe Acrobat Reader 5+

8. Wijzigingen van onze gebruikersvoorwaarden
Indien er wezenlijke wijzigingen aan onze gebruikersvoorwaarden noodzakelijk zijn zullen wij deze tijdig bekendmaken.

 

Stand: 01.01.2010

 

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company

Gartenstraße 49
D-58511 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 87979 00

Fax: +49 2351 87979 92

peha-de@honeywell.com

© 2023 by PEHA