Nieuws & beursdata
 1. Nieuwe Productcatalogus 2023
  Al meer dan 100 jaar is Honeywell PEHA een belangrijke pijler van de moderne elektroinstallatie.
 2. Honeywell PEHA presenteert een nieuwe en toekomstbestendige USB A/C-oplader
  De nieuwe USB-A/C-oplader helpt om tot 2 mobiele apparaten tegelijkertijd op te laden.
 3. Nieuwe Productcatalogus 2022
  Al meer dan 100 jaar is Honeywell PEHA een belangrijke pijler van de moderne elektroinstallatie.
 4. Contactloze Bediening
  Verminder de verspreiding van mogelijke ziektekiemen, creŽer een gezondere werkruimte en houd gebouwen open en operationeel.
 5. HONEYWELL PEHA INTRODUCEERT 10-JARIGE PRODUCTGARANTIE
  Beste zakenpartners, De snelheid van de installatie, de veiligheid tijdens en na de installatie en vooral de duurzaamheid zijn factoren die onze klanten aanzienlijke voordelen bieden.

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor Nederland

Stand: Mei 2020

I. Algemene bepalingen

1. Voor de omvang van de leveringen of prestaties (hierna: leveringen) zijn

de wederzijdse schriftelijke verklaringen doorslaggevend. Algemene

zakelijke

bepalingen van de koper gelden echter alleen voor zover de leverancier

of dienstverlener (hierna: leverancier) met deze uitdrukkelijk en

schriftelijk heeft ingestemd.

2. De leverancier behoudt zich onbeperkt het eigendoms- en auteursrecht

voor met betrekking tot kostenramingen, tekeningen en andere stukken

(hierna: stukken). De stukken mogen slechts na voorafgaande toestemming

van de leverancier voor derden toegankelijk worden gemaakt en

moeten, indien de opdracht niet aan de leverancier wordt verleend, desgevraagd

onmiddellijk aan deze worden teruggegeven. De zinnen 1 en 2

gelden dienovereenkomstig voor stukken van de koper; deze mogen

echter

voor dié derden toegankelijk worden gemaakt, aan wie de leverancier

met zijn toestemming leveringen heeft overgedragen.

3. Met betrekking tot standaard software heeft de koper het niet-exclusieve

recht op het gebruik op de overeengekomen apparaten met de overeengekomen

prestatiekenmerken in onveranderde vorm. De koper mag

zonder

uitdrukkelijke overeenkomst een back-up maken.

4. Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover deze voor de koper passend

zijn.

II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De prijzen zijn af fabriek, exclusief verpakking, plus de steeds geldende

wettelijke

omzetbelasting.

2. Voor bestellingen met een netto waarde vanaf 300,00 EUR die geleverd

worden op één enkel adres in hetzelfde land als de zetel van de leverancier

is de levering kostenloos (CPT volgens de Incoterms 2010). Indien de netto

waarde van de goederen minder dan 300,00 EUR bedraagt zullen er

administratie- en behandelingskosten van 25,00 EUR in rekening gebracht

worden. Voor bestellingen onder de 50,00 EUR zal een lid van de

leverancier zijn klanten service team contact opnemen met de koper en

de klant informeren dat de betrokken bestelling dient te worden verhoogd

en/of geconsolideerd met andere bestellingen tot een minimumwaarde

van 50,00 EUR. Anders zal de leverancier de bestelling niet opnemen en

zal deze worden geweigerd. Als de herziene waarde order waarde minder

dan 300,00 EUR bedraagt wordt er 25,00 EUR aan transportkosten in rekening

gebracht.Voor nachtelijke leveringen van goederen tot 20 kg worden

de standaard administratie- en behandelingskosten van 35,50 EUR

in rekening gebracht aan de klant.

3. Heeft de leverancier het opstellen of de montage overgenomen en is niets

anders overeengekomen, dan draagt de koper naast de kosten van de

overeengekomen

vergoeding, alle noodzakelijke bijkomende kosten zoals

reiskosten, kosten voor het transport van het handgereedschap en de

persoonlijke

bagage, evenals de onkostenvergoedingen.

4. Betalingen moeten aan de leverancier zonder bijkomende bankkosten

worden gedaan.

5. De koper kan slechts met die vorderingen verrekenen, waarvan is vastgesteld

dat ze on betwist en rechtsgeldig zijn.

III. Eigendomsvoorbehoud

1. De goederen van de leveringen (voorbehoudsgoederen) blijven eigendom

van de leverancier tot aan de eisen is voldaan, waar hij jegens de

koper

op basis van de zakelijke verbinding recht op heeft. Voor zover de

waarde van alle zekerheidsrechten, waar de leverancier recht op heeft, de

hoogte van alle gegarandeerde

eisen met meer dan 20 % overstijgt, zal de

leverancier op verzoek van de koper een overeenkomstig deel van de

zekerheidsrechten

vrijgeven.

2. Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden

een verpanding of zekerheidsoverdracht te doen, en is de wederverkoop

aan wederverkopers bij een normale gang van zaken slechts toegestaan

op voorwaarde dat de wederverkoper van zijn klant betaling

ontvangt, dan wel het voorbehoud maakt dat het eigendom pas overgaat

op de klant, als deze aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3. Bij verpandingen, beslagnames of andere beschikkingen of ingrepen van

derden, moet de koper de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen.

4. Bij plichtverzakingen van de koper, in het bijzonder bij achterstallige betaling,

is de leverancier – na vruchteloos verloop van een aan de koper gestelde

redelijke termijn om te presteren – gerechtigd tot terugtrekking uit

het contract en tot terugname; de wettelijke bepalingen met betrekking

tot de noodzaak van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De

koper is tot teruggave verplicht.

IV. Termijnen voor leveringen; vertraging

1. Het aanhouden van termijnen voor leveringen veronderstelt het tijdige

binnenkomen van alle door de koper te leveren stukken, vereiste toelatingen

en vrijgaven, in het bijzonder van plannen, evenals het door de koper

in acht nemen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere

verplichtingen. Wordt niet op tijd aan deze voorwaarden voldaan, dan

worden de levertermijnen daarop aangepast; dat geldt niet als de leverancier

voor de vertraging verantwoordelijk is.

2. Is het niet in acht nemen van de termijnen terug te voeren op overmacht,

bijv. mobilisatie, oorlog, oproer, of op soortgelijke gebeurtenissen, bijv.

staking, uitsluiting, dan zullen de termijnen in redelijkheid worden aangepast.

3. Treedt er bij de leverancier vertraging op, dan kan de koper – voor zover hij

aannemelijk kan maken dat hieruit voor hem schade is ontstaan – een

schadevergoeding

eisen voor elke voltooide week van de vertraging van

steeds 0,5 %, in totaal echter hoogstens 5 % van de prijs voor dat deel van

de leveringen, dat vanwege de vertraging niet nuttig in gebruik kon

worden

genomen.

4. Zowel aanspraken op schadevergoeding van de koper vanwege vertraging

van de levering, als aanspraken op schadevergoeding in plaats van

de prestatie,

die de in nr. 3 genoemde grenzen overstijgen, worden in alle

gevallen

van vertraagde levering, ook na afloop van een eventueel aan de

leverancier gestelde termijn m.b.t. de levering, uitgesloten. Dat geldt niet

voor zover

er in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens aantasting

van iemands leven, lijf of gezondheid, een verplichte aansprakelijkheid

is. De koper

kan in het kader van de wettelijke bepalingen zich

slechts uit het contract terugtrekken, voor zover de leverancier voor de

vertraging van de levering verantwoordelijk is. Een verandering van de bewijslast

ten nadele van de koper kan uit de bovenstaande regelingen niet

worden afgeleid.

5. De koper is verplicht op verzoek van de leverancier binnen een redelijke

termijn

te verklaren, of hij zich wegens de vertraging van de leveringen

terugtrekt

uit het contract, dan wel staat op de levering.

6. Worden de verzending of de bezorging op verzoek van de koper met meer

dan een maand na aankondiging van de verzendgereedheid vertraagd,

dan kunnen de koper voor elke begonnen maand opslagkosten in rekening

worden

gebracht ter hoogte van 0,5 % van de prijs van de goederen

van de leveringen, echter hoogstens in totaal 5 %. Het staat de contractpartijen

vrij hogere of lagere opslagkosten aan te tonen.

V. Risico-overdracht

1. Het risico gaat ook bij een franco levering als volgt over op de koper:

a) bij leveringen zonder opstelling of montage, als deze zijn verzonden, dan

wel afgehaald. Op verzoek, en op kosten van de koper, worden leveringen

door de leverancier tegen de gebruikelijke transportrisico‘s verzekerd;

b) bij leveringen met opstelling of montage op de dag van overname in eigen

bedrijf of, voor zover overeengekomen, na foutloos proefdraaien.

2. Als de verzending, de bezorging, de start, de uitvoering van de opstelling

of montage, de overname in eigen bedrijf, of het proefdraaien op grond

van beweegredenen van de koper wordt vertraagd, dan wel dat de koper

om andere

redenen de aanvaarding vertraagt, gaat het risico over op de

koper.

VI. Opstelling en montage

Voor de opstelling en montage gelden, voor zover niets anders schriftelijk

is overeengekomen, de volgende bepalingen:

1. De koper moet op zijn kosten en op tijd voorzien in:

a) alle grond-, bouw- en andere branchevreemde nevenwerkzaamheden,

met inbegrip van de daartoe benodigde vak- en hulpkrachten, bouwmaterialen

en werktuigen,

b) de voor de montage en inbedrijfstellingen vereiste gebruiksvoorwerpen

en materialen, zoals steigers of stellingen, hefwerktuigen en andere

apparatuur,

brandstoffen en smeermiddelen,

c) energie en water op de plaats van gebruik, met inbegrip van de aansluitingen,

verwarming en verlichting,

d) bij de plaats van montage – voor het opslaan van machineonderdelen,

apparatuur, materialen, werktuigen etc. – voldoende grote, geschikte,

droge

en afsluitbare ruimtes, en voor het montagepersoneel geschikte

werk- en verblijfruimtes, met inbegrip van de aan de om standigheden

aangepaste sanitaire voorzieningen; voor het overige moet de koper ter

bescherming van het bezit van de leverancier en van het montagepersoneel

op de bouwplaats die maatregelen treffen, die hij ter bescherming

van zijn eigen bezit zou treffen,

e) beschermende kleding en beschermende inrichtingen, die vanwege bijzondere

omstandigheden op de plaats van montage vereist zijn.

 

2. Vóór de start van de montagewerkzaamheden moet de koper uit eigen

beweging de nodige gegevens verstrekken betreffende de situatie van

verdekt aangelegde stroom-, gas- en waterleidingen of soortgelijke inrichtingen,

evenals de noodzakelijke statische gegevens.

3. Vóór de start van de opstelling of montage moeten de voorzieningen en

voorwerpen

die voor de start van de werkzaamheden noodzakelijk zijn

zich op de plaats van opstelling of montage bevinden, en alle voorwerkzaamheden

vóór de start van de opbouw zover zijn gevorderd, dat

met de opstelling of montage overeenkomstig de afspraken kan worden

begonnen en deze zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd. Aanvoerwegen

en de plaats van opstelling of montage moeten geëgaliseerd

en ontruimd zijn.

4. Wordt de opstelling, montage of inbedrijfstelling vertraagd door omstandigheden

waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, dan moet de

koper in redelijke omvang de kosten dragen voor wachttijd en noodzakelijk

extra reizen van de leverancier of van het montagepersoneel.

5. De koper moet de leverancier wekelijks de werktijd van het montagepersoneel

onmiddellijk schriftelijk meedelen, evenals de beëindiging van de

opstelling, montage of inbedrijfstelling.

6. Verzoekt de leverancier na de inbedrijfstelling de aanvaarding van de levering,

dan moet de koper dat binnen twee weken doen. Gebeurt dat niet,

dan geldt de aanvaarding als te hebben plaatsgevonden. De aanvaarding

geldt eveneens als te hebben plaatsgevonden, wanneer de levering –

eventueel na afsluiting van een overeengekomen testfase – in gebruik is

genomen.

VII. Inontvangstneming

De koper mag de inontvangstneming van leveringen wegens onbeduidende

gebreken niet weigeren.

VIII. Gebreken

Voor gebreken is de leverancier als volgt aansprakelijk:

1. Al dié onderdelen of prestaties moeten naar keuze van de leverancier

kosteloos

achteraf worden geleverd, resp. verbeterd, nieuw worden geleverd,

dan wel opnieuw worden uitgevoerd, die binnen de verjaringstermijn

– ongeacht de bedrijfstijd – een gebrek vertonen, voor zover de oorzaak

ervan al op het tijdstip van de risico-overgang bestond.

2. Claims op basis van gebreken verjaren binnen 12 maanden. Dit geldt niet

voor zover de wet overeenkomstig §§ 438, hoofdstuk 1 nr. 2 (Bouwwerken

en zaken voor bouwwerken), 479 hoofdstuk 1 (Regresaanspraak) en

634a hoofdstuk 1 nr. 2 (Bouwgebrek) BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) langere

termijnen

voorschrijft, evenals in gevallen van aantasting van iemands

leven,

lijf of gezondheid, bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim

van de leverancier en bij het arglistig verzwijgen van een gebrek. De

wettelijke regelingen over verloopbelemmering, belemmering en het

opnieuw beginnen van de termijnen, blijven onaangetast.

3. De koper moet over gebreken onmiddellijk schriftelijk bij de leverancier

reclameren.

4. Bij reclameren over gebreken mogen betalingen van de koper in een omvang

worden tegengehouden, die in redelijke verhouding staat tot de opgetreden

gebreken. De koper kan betalingen slechts tegenhouden, als

een reclamatie betreffende gebreken kenbaar gemaakt wordt, waarbij

over de gegrondheid ervan geen twijfel kan bestaan. Is de reclamatie ten

onrechte gedaan, dan is de leverancier gerechtigd te verlangen dat de

voor hem ontstane kosten door de koper worden vergoed.

5. Allereerst moet de leverancier gelegenheid worden geven tot nakoming

van het contract naderhand, binnen een redelijke termijn.

6. Mislukt de nakoming van het contract naderhand, dan kan de koper zich

– ongeacht eventuele schadevergoedingsclaims overeenkomstig art. XI

– uit het contract terugtrekken of de vergoeding verminderen.

7. Claims naar aanleiding van gebreken houden geen stand bij slechts onbeduidende

afwijking van de overeengekomen hoedanigheid, bij slechts

onbeduidende beïnvloeding van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage

of schade, die ontstaat na de risico-overdracht tengevolge van verkeerde

of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen,

gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgronden,

óf die ontstaat op grond van bijzondere externe invloeden, die volgens het

contract niet verondersteld zijn, evenals bij niet reproduceerbare softwarefouten.

Worden door de koper, dan wel door derden, ondeskundig

veranderingen of onderhoudswerkzaamheden doorgevoerd, dan houden

claims m.b.t. gebreken voor deze en de daaruit ontstane gevolgen, eveneens

geen stand.

8. Claims van de koper m.b.t. de met het oog op de contractvervulling naderhand

vereiste kosten – in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten

– zijn uitgesloten, voor zover de kosten verhoogd zijn, omdat

het voorwerp van de levering naderhand naar een andere plaats is gebracht

dan de vestiging van de koper, tenzij de verplaatsing overeenstemt

met het gebruik overeenkomstig de bepalingen.

9. Regresaanspraken van de koper jegens de leverancier overeenkomstig

§ 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (Regres van de ondernemer) zijn

slechts te handhaven voor zover de koper met zijn afnemer geen overeenkomsten

heeft getroffen die de wettelijke claims wegens gebreken

overstijgen.

Voor de omvang van de regresaanspraak van de koper jegens

de leverancier volgens § 478 hoofdstuk 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek),

geldt voorts nr. 8 dienovereenkomstig.

10. Voor schadevergoedingsclaims geldt voor het overige art. XI (overige

schadevergoedingsclaims). Verder gaande of andere dan de in dit art. VIII

geregelde claims van de koper jegens de leverancier en zijn agenten m.b.t.

een gebrek, zijn uitgesloten.

IX. Commerciële eigendomsrechten en auteursrechten; rechtsgebreken

1. Voor zover niets anders is overeengekomen, is de leverancier verplicht, de

levering alleen in het land van de plaats van bestemming vrij van wettelijke

eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna: eigendomsrechten)

tot stand te brengen. Voor zover een derde jegens de koper

gegronde claims naar voren brengt, wegens de schending van eigendomsrechten

ten gevolge van de door de leverancier gedane, en conform

het contract gebruikte leveringen, is de leverancier tegenover de koper als

volgt aansprakelijk binnen de in art. VIII nr. 2 bepaalde termijn:

a) De leverancier zal naar zijn keuze en op zijn kosten voor de betreffende

leveringen óf een gebruiksrecht bewerkstelligen, en deze zo veranderen

dat het eigendomsrecht niet ge schonden wordt, dan wel omruilen. Is dit

voor de leverancier niet tegen redelijke voorwaarden mogelijk, dan heeft

de koper recht op de wettelijke terugtrekkingsrechten of minderingsrechten.

b) De plicht van de leverancier m.b.t. het verstrekken van schadevergoeding

richt zich naar art. XI.

c) De in het voorgaande genoemde verplichtingen van de leverancier, bestaan

slechts voor zover (i) de koper de leverancier onmiddellijk schriftelijk

in kennis stelt van de door derden kenbaar gemaakte claims, (ii) een

schending niet erkent en (iii) aan de leverancier het recht laat op alle verdedigingsmaatregelen

en schikkingsonderhandelingen. Stopt de koper

het gebruik van de levering vanwege schademindering of om andere belangrijke

redenen, dan is hij verplicht de derde er op te wijzen dat uit het

stoppen van het gebruik, geen erkenning van een schending van het

eigendomsrecht

kan worden afgeleid.

2. Claims van de koper zijn uitgesloten, voor zover hij verantwoordelijk is

voor de schending van het eigendomsrecht.

3. Claims van de koper zijn voorts uitgesloten, voor zover de schending van

de eigendomsrechten wordt veroorzaakt door speciale opgaven van de

koper, vanwege een door de leverancier niet voorzienbaar gebruik, of

doordat de levering door de koper veranderd werd, dan wel samen met

niet door de leverancier

geleverde producten wordt ingezet.

4. In het geval van schending van eigendomsrechten gelden voor de in

nr. 1 a) geregelde claims van de koper voor het overige de bepalingen van

art. VIII nr. 4, 5 en 9 dienovereenkomstig.

5. Bij het voorkomen van overige rechtsgebreken

gelden de bepalingen van

art. VIII dienovereenkomstig.

6. Verdergaande of andere dan de in dit art. IX geregelde claims van de koper

jegens de leverancier en zijn agenten wegens een rechtsgebrek, zijn

uitgesloten.

 

X. Onmogelijkheid; contractaanpassing

1. Voor zover de levering onmogelijk is, is de koper gerechtigd schadevergoeding

te eisen, tenzij de leverancier niet voor de onmogelijkheid verantwoordelijk

is. De aanspraak op schadevergoeding van de koper is echter

beperkt tot 10 % van de waarde van dat deel van de levering, waarvan

vanwege de onmogelijkheid geen nuttig gebruik kan worden gemaakt.

Deze beperking geldt niet, voor zover er in gevallen van opzet, van grove

nalatigheid of wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid

een verplichte aansprakelijkheid is; een verandering van de bewijslast ten

nadele van de koper kan hieruit niet worden afgeleid. Het recht van de

koper om zich uit het contract terug te trekken blijft onaangetast.

2. Voor zover onvoorzienbare gebeurtenissen in de zin van art. IV nr. 2 de

economische betekenis, of de inhoud van de levering aanzienlijk veranderen,

ofwel aanzienlijke invloed hebben op het bedrijf van de leverancier,

wordt het contract op goed vertrouwen en op redelijke wijze aangepast.

Voor zover dit economisch niet verantwoord is, heeft de leverancier het

recht zich uit het contract terug te trekken. Wil hij van dit terugtrekrecht

gebruik maken, dan moet hij dit na het besef van de draagwijdte van de

gebeurtenis, onmiddellijk meedelen aan de koper en ook in het geval dat

van te voren met de koper een verlenging van de levertijd werd overeengekomen.

XI. Overige claims op schadevergoeding

1. Schade- en kostenvergoedingsclaims van de koper (hierna: schadevergoedingsclaims),

om het even op basis van welke rechtsgrond, in het bijzonder

wegens het verzaken van plichten uit de schuldverhouding en op

basis van onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.

2. Dit geldt niet voor zover er verplichte aansprakelijkheid is, bijv. volgens de

wet op productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet, van grove nalatigheid,

wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, wegens

het verzaken van wezenlijke contractuele plichten. De schadevergoedingsclaim

voor de schending van wezenlijke contractuele plichten is echter

beperkt

tot contractkenmerkende, voorzienbare schade, voor zover geen

opzet of grove nalatigheid aan de orde is, dan wel dat men aansprakelijk is

wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid. Een verandering

van de bewijslast ten nadele van de koper kan uit de bovenstaande

regelingen niet worden afgeleid.

3. Voor zover de koper volgens dit art. XI recht heeft op schadevergoedingsclaims,

verjaren deze met het aflopen van de voor de schadevergoedingsclaims

geldende verjaringstermijn, volgens art. VIII nr. 2. Bij schadevergoedingsclaims

overeenkomstig de wet op productaansprakelijkheid,

gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften.

XII. Bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

1. Als de koper zakelijk koper is, is de bevoegde rechtbank bij alle direct en

indirect uit de contractrelatie blijkende geschillen, de vestigingsplaats

van de leverancier. De leverancier is echter eveneens gerechtigd een

aanklacht in te dienen in de vestigingsplaats van de koper.

2. Voor de rechtsverhouding in samenhang met dit contract, geldt het

Duitse

materiële recht, onder uitsluiting van het VN-verdrag betreffende

contracten

voor de internationale verkoop van goederen (‘UN Convention

on Contracts for the International Sale of Goods‘, CISG).

XIII. Contractverplichtingen

Het contract blijft ook bij rechtelijke onwerkzaamheid van individuele bepalingen

in zijn overige onderdelen bindend. Dat geldt niet als het vasthouden

aan het contract een onredelijke hardheid voor een partij zou

betekenen.

XIV. Retouren-afwikkeling

Aangezien elk verkoopniveau in de driefasige verkoop zelf voor haar regelingen

verantwoordelijk is, kunnen goederenretouren niet als vanzelfsprekend

recht worden beschouwd. In de niet altijd uit te sluiten gevallen

zullen wij echter als partners en met coulantie optreden. Hiervoor

hebben we evenwel uw ondersteuning nodig, opdat de afwikkeling van

retouren niet tot misverstanden leidt. Wij vragen u daarom de volgende

regels in acht te nemen:

1. Goederenretouren moeten over het algemeen vooraf schriftelijk, met

opgaaf

van de hoeveelheid en het artikelnummer, aan de PEHA-verkoopafdeling

in Nederland worden aangekondigd. Na controle krijgt u een

retourafwikkelingsnummer.

2. In principe kunnen om begrijpelijke redenen alleen verkoopgeschikte

goederen in de originele verpakking worden teruggenomen. Uitloopartikelen

en artikelen die niet meer in de actuele catalogus voorkomen,

evenals speciale producties, zijn van terugname uitgesloten.

3. Na controle van de terug gestuurde goederen door onze servicemedewerkers,

berekenen we bij de creditering een korting van 15 % (minimaal

20 euro) voor ontstane afhandelingskosten.

4. Bij elektronische apparaten, waarvan het verpakkingszegel is beschadigd,

moet op grond van de meer omslachtige technische controle, een korting

van 30 % als basis dienen.

5. Retourzendingen binnen 2 maanden na levering worden in het kader van

een coulantieregeling zonder korting gecrediteerd, tenzij bij elektronische

apparaten het verpakkingszegel is beschadigd (zie punt 4), of als

het gaat om artikelen zoals beschreven in punt 2.

6. Stuur uw retouren s.v.p. met het reçu en vermelding van ons retourafwikkelingsnummer,

aan het volgende adres:

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company

Gartenstraße 49

58511 Lüdenscheid

Duitsland

XV. Kwaliteitsgarantieregels

Wij, de firma PEHA Elektro BV, bieden de elektro-ambachtsman een

vereenvoudigde

afwikkeling van kwaliteitsgarantiegevallen als volgt aan:

1. Voor claims m.b.t. kwaliteitsgaranties wegens gebrekkige producten,

geldt een verjaringstermijn van twee jaar, vanaf de aantoonbare montage

bij de eindklant, echter van minimaal drie jaar vanaf de fabricagedatum.

2. Bij reclamaties van gebrekkige producten binnen de genoemde termijnen,

ziet de fabrikant af van een bewijs over wanneer het gebrek zich

voor het eerst voordeed.

3. De fabrikant ziet af van het bewijs dat de eindklant een particuliere gebruiker

is.

4. Bij reclamaties van gebrekkige producten zorgt de fabrikant via de groothandel

op de kortste termijn, en kosteloos, voor een vervangend product.

Als tegenprestatie ziet de elektro-ambachtsman af van de vergoeding van

alle verdere kosten van de omruiling of de reparatie van gebrekkige producten,

en moet deze zelf dragen. Hartelijk dank voor uw begrip en de

samenwerking

als partners.

© 2023 by PEHA