Nieuws & beursdata
 1. Nieuwe productcatalogus 2021
  Al meer dan 90 jaar is Honeywell PEHA een belangrijke pijler van de moderne elektroinstallatie.
 2. PEHA`s STANDAARD schakelaar collectie antibacterile en antivirale
  Geachte zakenpartners, We zijn verheugd u vandaag te kunnen informeren dat ons productassortiment van de STANDARD-schakelaarcollectie officieel voldoet aan de ISO-norm 22196:2011.
 3. Ziekenhuis installatiemateriaal
  Geachte zakenpartner, Het is een moeilijke periode voor Nederland, Europa en de hele wereld. Het Coronavirus vormt een bijzondere uitdaging voor iedereen. Veiligheidsinstanties, politiek en artsen werken onder hoge druk om de pandemie onder controle te krijgen. De behoefte aan beschermende uitrusting en medische apparaten is nog nooit zo groot geweest.
 4. Snel. Eenvoudig. Socketline
  Snel. Eenvoudig. Socketline Socketline is bij uitstek het meest innovatieve product sinds de uitvinding het stopcontact. Met behulp van dit eenvoudige Plug & Play systeem kunnen schakelaars en stopcontacten in een mum van tijd worden geïnstalleerd.
 5. Nieuwe productcatalogus 2020
  “Al meer dan 90 jaar is Honeywell PEHA een belangrijke pijler van de moderne elektroinstallatie.

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden


I. Algemene bepalingen

 

1. Voor de omvang van de leveringen of prestaties (hierna: ‘leveringen') zijn de wederzijdse schriftelijke verklaringen doorslaggevend. Algemene zakelijke bepalingen van de koper gelden echter alleen voor zover de leverancier of dienstverlener (hierna: leverancier) met deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

2. De leverancier behoudt zich onbeperkt het eigendoms- en auteursrecht voor met betrekking tot kostenramingen, tekeningen en andere stukken (hierna: stukken). De stukken mogen slechts na voorafgaande toestemming van de leverancier voor derden toegankelijk worden gemaakt en moeten, indien de opdracht niet aan de leverancier wordt verleend, desgevraagd onmiddellijk aan deze worden teruggegeven. De zinnen 1 en 2 gelden dienovereenkomstig voor stukken van de koper; deze mogen echter voor dié derden toegankelijk worden gemaakt, aan wie de leverancier met zijn toestemming leveringen heeft overgedragen.

3. Met betrekking tot standaard software heeft de koper het niet-exclusieve recht op het gebruik op de overeengekomen apparaten met de overeengekomen prestatiekenmerken in onveranderde vorm. De koper mag zonder uitdrukkelijke overeenkomst een back-up maken.

4. Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover deze voor de koper passend zijn.


II. Prijzen en betalingsvoorwaarden


1. De prijzen zijn af fabriek, exclusief verpakking, plus de steeds geldende wettelijke omzetbelasting.

2. Heeft de leverancier het opstellen of de montage overgenomen en is niets anders overeengekomen, dan draagt de koper naast de kosten van de overeengekomen vergoeding, alle noodzakelijke bijkomende kosten zoals reiskosten, kosten voor het transport van het handgereedschap en de persoonlijke bagage, evenals de onkostenvergoedingen.

3. Betalingen moeten aan de leverancier zonder bijkomende bankkosten worden gedaan.

4. De koper kan slechts met die vorderingen verrekenen, waarvan is vastgesteld dat ze onbetwist en rechtsgeldig zijn.


III. Eigendomsvoorbehoud


1. De goederen van de leveringen (voorbehoudsgoederen) blijven eigendom van de leverancier tot aan de eisen is voldaan, waar hij jegens de koper op basis van de zakelijke verbinding recht op heeft. Voor zover de waarde van alle zekerheidsrechten, waar de leverancier recht op heeft, de hoogte van alle gegarandeerde eisen met meer dan 20% overstijgt, zal de leverancier op verzoek van de koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven.

2. Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden een verpanding of zekerheidsoverdracht te doen, en is de wederverkoop aan wederverkopers bij een normale gang van zaken slechts toegestaan op voorwaarde dat de wederverkoper van zijn klant betaling ontvangt, dan wel het voorbehoud maakt dat het eigendom pas overgaat op de klant, als deze aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Bij verpandingen, beslagnames of andere beschikkingen of ingrepen van derden, moet de koper de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen.

4. Bij plichtverzakingen van de koper, in het bijzonder bij achterstallige betaling, is de leverancier - na vruchteloos verloop van een aan de koper gestelde redelijke termijn om te presteren - gerechtigd tot terugtrekking uit het contract en tot terugname; de wettelijke bepalingen met betrekking tot de noodzaak van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De koper is tot teruggave verplicht.


IV. Termijnen voor leveringen; vertraging


1. Het aanhouden van termijnen voor leveringen veronderstelt het tijdige binnenkomen van alle door de koper te leveren stukken, vereiste toelatingen en vrijgaven, in het bijzonder van plannen, evenals het door de koper in acht nemen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen. Wordt niet op tijd aan deze voorwaarden voldaan, dan worden de levertermijnen daarop aangepast; dat geldt niet als de leverancier voor de vertraging verantwoordelijk is.

2. Is het niet in acht nemen van de termijnen terug te voeren op overmacht, bijv. mobilisatie, oorlog, oproer, of op soortgelijke gebeurtenissen, bijv. staking, uitsluiting, dan zullen de termijnen in redelijkheid worden aangepast.

3. Treedt er bij de leverancier vertraging op, dan kan de koper - voor zover hij aannemelijk kan maken dat hieruit voor hem schade is ontstaan - een schadevergoeding eisen voor elke voltooide week van de vertraging van steeds 0,5%, in totaal echter hoogstens 5% van de prijs voor dat deel van de leveringen, dat vanwege de vertraging niet nuttig in gebruik kon worden genomen.

4. Zowel aanspraken op schadevergoeding van de koper vanwege vertraging van de levering, als aanspraken op schadevergoeding in plaats van de prestatie, die de in nr. 3 genoemde grenzen overstijgen, worden in alle gevallen van vertraagde levering, ook na afloop van een eventueel aan de leverancier gestelde termijn m.b.t. de levering, uitgesloten. Dat geldt niet voor zover er in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, een verplichte aansprakelijkheid is. De koper kan in het kader van de wettelijke bepalingen zich slechts uit het contract terugtrekken, voor zover de leverancier voor de vertraging van de levering verantwoordelijk is. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper kan uit de bovenstaande regelingen niet worden afgeleid.

5. De koper is verplicht op verzoek van de leverancier binnen een redelijke termijn te verklaren, of hij zich wegens de vertraging van de leveringen terugtrekt uit het contract, dan wel staat op de levering.

6. Worden de verzending of de bezorging op verzoek van de koper met meer dan een maand na aankondiging van de verzendgereedheid vertraagd, dan kunnen de koper voor elke begonnen maand opslagkosten in rekening worden gebracht ter hoogte van 0,5% van de prijs van de goederen van de leveringen, echter hoogstens in totaal 5%. Het staat de contractpartijen vrij hogere of lagere opslagkosten aan te tonen.


V. Risico-overdracht


1. Het risico gaat ook bij een franco levering als volgt over op de koper:

a) bij leveringen zonder opstelling of montage, als deze zijn verzonden, dan wel afgehaald. Op verzoek, en op kosten van de koper, worden leveringen door de leverancier tegen de gebruikelijke transportrisico's verzekerd;

b) bij leveringen met opstelling of montage op de dag van overname in eigen bedrijf of, voor zover overeengekomen, na foutloos proefdraaien.

2. Als de verzending, de bezorging, de start, de uitvoering van de opstelling of montage, de overname in eigen bedrijf, of het proefdraaien op grond van beweegredenen van de koper wordt vertraagd, dan wel dat de koper om andere redenen de aanvaarding vertraagt, gaat het risico over op de koper.


VI. Opstelling en montage

 

Voor de opstelling en montage gelden, voor zover niets anders schriftelijk is overeengekomen, de volgende bepalingen:

1. De koper moet op zijn kosten en op tijd voorzien in:

a) alle grond-, bouw- en andere branchevreemde nevenwerkzaamheden, met inbegrip van de daartoe benodigde vak- en hulpkrachten, bouwmaterialen en werktuigen,

b) de voor de montage en inbedrijfstellingen vereiste gebruiksvoorwerpen en materialen, zoals steigers of stellingen, hefwerktuigen en andere apparatuur, brandstoffen en smeermiddelen,

c) energie en water op de plaats van gebruik, met inbegrip van de aansluitingen, verwarming en verlichting,

d) bij de plaats van montage - voor het opslaan van machineonderdelen, apparatuur, materialen, werktuigen etc. - voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimtes, en voor het montagepersoneel geschikte werk- en verblijfruimtes, met inbegrip van de aan de omstandigheden aangepaste sanitaire voorzieningen; voor het overige moet de koper ter bescherming van het bezit van de leverancier en van het montagepersoneel op de bouwplaats die maatregelen treffen, die hij ter bescherming van zijn eigen bezit zou treffen,

e) beschermende kleding en beschermende inrichtingen, die vanwege bijzondere omstandigheden op de plaats van montage vereist zijn.

2. Vóór de start van de montagewerkzaamheden moet de koper uit eigen beweging de nodige gegevens verstrekken betreffende de situatie van verdekt aangelegde stroom-, gas-, en waterleidingen of soortgelijke inrichtingen, evenals de noodzakelijke statische gegevens.
3. Vóór de start van de opstelling of montage moeten de voorzieningen en voorwerpen die voor de start van de werkzaamheden noodzakelijk zijn zich op de plaats van opstelling of montage bevinden, en alle voorwerkzaamheden vóór de start van de opbouw zover zijn gevorderd, dat met de opstelling of montage overeenkomstig de afspraken kan worden begonnen en deze zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd. Aanvoerwegen en de plaats van opstelling of montage moeten geëgaliseerd en ontruimd zijn.

4. Wordt de opstelling, montage of inbedrijfstelling vertraagd door omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, dan moet de koper in redelijke omvang de kosten dragen voor wachttijd en noodzakelijk extra reizen van de leverancier of van het montagepersoneel.

5. De koper moet de leverancier wekelijks de werktijd van het montagepersoneel onmiddellijk schriftelijk meedelen, evenals de beëindiging van de opstelling, montage of inbedrijfstelling.

6. Verzoekt de leverancier na de inbedrijfstelling de aanvaarding van de levering, dan moet de koper dat binnen twee weken doen. Gebeurt dat niet, dan geldt de aanvaarding als te hebben plaatsgevonden. De aanvaarding geldt eveneens als te hebben plaatsgevonden, wanneer de levering - eventueel na afsluiting van een overeengekomen testfase - in gebruik is genomen.

 

VII. Inontvangstneming

 

De koper mag de inontvangstneming van leveringen wegens onbeduidende gebreken niet weigeren.


VIII. Gebreken

 

Voor gebreken is de leverancier als volgt aansprakelijk:

1. Al dié onderdelen of prestaties moeten naar keuze van de leverancier kosteloos achteraf worden geleverd, resp. verbeterd, nieuw worden geleverd, dan wel opnieuw worden uitgevoerd, die binnen de verjaringstermijn - ongeacht de bedrijfstijd - een gebrek vertonen, voor zover de oorzaak ervan al op het tijdstip van de risico-overgang bestond.

2. Claims op basis van gebreken verjaren binnen 12 maanden. Dit geldt niet voor zover de wet overeenkomstig §§ 438, hoofdstuk 1 nr. 2 (Bouwwerken en zaken voor bouwwerken), 479 hoofdstuk 1 (Regresaanspraak) en 634a hoofdstuk 1 nr. 2 (Bouwgebrek) BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) langere termijnen voorschrijft, evenals in gevallen van aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier en bij het arglistig verzwijgen van een gebrek. De wettelijke regelingen over verloopbelemmering, belemmering en het opnieuw beginnen van de termijnen, blijven onaangetast.

3. De koper moet over gebreken onmiddellijk schriftelijk bij de leverancier reclameren.

4. Bij reclameren over gebreken mogen betalingen van de koper in een omvang worden tegengehouden, die in redelijke verhouding staat tot de opgetreden gebreken. De koper kan betalingen slechts tegenhouden, als een reclamatie betreffende gebreken kenbaar gemaakt wordt, waarbij over de gegrondheid ervan geen twijfel kan bestaan. Is de reclamatie ten onrechte gedaan, dan is de leverancier gerechtigd te verlangen dat de voor hem ontstane kosten door de koper worden vergoed.

5. Allereerst moet de leverancier gelegenheid worden geven tot nakoming van het contract naderhand, binnen een redelijke termijn.

6. Mislukt de nakoming van het contract naderhand, dan kan de koper zich - ongeacht eventuele schadevergoedingsclaims overeenkomstig art. XI - uit het contract terugtrekken of de vergoeding verminderen.

7. Claims naar aanleiding van gebreken houden geen stand bij slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onbeduidende beïnvloeding van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, die ontstaat na de risico-overdracht tengevolge van verkeerde of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgronden, óf die ontstaat op grond van bijzondere externe invloeden, die volgens het contract niet verondersteld zijn, evenals bij niet reproduceerbare softwarefouten. Worden door de koper, dan wel door derden, ondeskundig veranderingen of onderhoudswerkzaamheden doorgevoerd, dan houden claims m.b.t. gebreken voor deze en de daaruit ontstane gevolgen, eveneens geen stand.

8. Claims van de koper m.b.t. de met het oog op de contractvervulling naderhand vereiste kosten - in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten - zijn uitgesloten, voor zover de kosten verhoogd zijn, omdat het voorwerp van de levering naderhand naar een andere plaats is gebracht dan de vestiging van de koper, tenzij de verplaatsing overeenstemt met het gebruik overeenkomstig de bepalingen.

9. Regresaanspraken van de koper jegens de leverancier overeenkomstig § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (Regres van de ondernemer) zijn slechts te handhaven voor zover de koper met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft getroffen die de wettelijke claims wegens gebreken overstijgen. Voor de omvang van de regresaanspraak van de koper jegens de leverancier volgens § 478 hoofdstuk 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), geldt voorts nr. 8 dienovereenkomstig.

10. Voor schadevergoedingsclaims geldt voor het overige art. XI (overige schadevergoedingsclaims). Verder gaande of andere dan de in dit art. VIII geregelde claims van de koper jegens de leverancier en zijn agenten m.b.t. een gebrek, zijn uitgesloten.


IX. Commerciële eigendomsrechten en auteursrechten; rechtsgebreken


1. Voor zover niets anders is overeengekomen, is de leverancier verplicht, de levering alleen in het land van de plaats van bestemming vrij van wettelijke eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna: eigendomsrechten) tot stand te brengen. Voor zover een derde jegens de koper gegronde claims naar voren brengt, wegens de schending van eigendomsrechten ten gevolge van de door de leverancier gedane, en conform het contract gebruikte leveringen, is de leverancier tegenover de koper als volgt aansprakelijk binnen de in art. VIII nr. 2 bepaalde termijn:

a) De leverancier zal naar zijn keuze en op zijn kosten voor de betreffende leveringen óf een gebruiksrecht bewerkstelligen, en deze zo veranderen dat het eigendomsrecht niet geschonden wordt, dan wel omruilen. Is dit voor de leverancier niet tegen redelijke voorwaarden mogelijk, dan heeft de koper recht op de wettelijke terugtrekkingsrechten of minderingsrechten.

b) De plicht van de leverancier m.b.t. het verstrekken van schadevergoeding richt zich naar art. XI.

c) De in het voorgaande genoemde verplichtingen van de leverancier, bestaan slechts voor zover (i) de koper de leverancier onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van de door derden kenbaar gemaakte claims, (ii) een schending niet erkent en (iii) aan de leverancier het recht laat op alle verdedigingsmaatregelen en schikkingsonderhandelingen. Stopt de koper het gebruik van de levering vanwege schademindering of om andere belangrijke redenen, dan is hij verplicht de derde er op te wijzen dat uit het stoppen van het gebruik, geen erkenning van een schending van het eigendomsrecht kan worden afgeleid.

2. Claims van de koper zijn uitgesloten, voor zover hij verantwoordelijk is voor de schending van het eigendomsrecht.

3. Claims van de koper zijn voorts uitgesloten, voor zover de schending van de eigendomsrechten wordt veroorzaakt door speciale opgaven van de koper, vanwege een door de leverancier niet voorzienbaar gebruik, of doordat de levering door de koper veranderd werd, dan wel samen met niet door de leverancier geleverde producten wordt ingezet.

4. In het geval van schending van eigendomsrechten gelden voor de in nr.1 a) geregelde claims van de koper voor het overige de bepalingen van art. VIII nr. 4, 5 en 9 dienovereenkomstig.

5. Bij het voorkomen van overige rechtsgebreken gelden de bepalingen van art. VIII dienovereenkomstig.

6. Verdergaande of andere dan de in dit art. IX geregelde claims van de koper jegens de leverancier en zijn agenten wegens een rechtsgebrek, zijn uitgesloten.


X. Onmogelijkheid; contractaanpassing


1. Voor zover de levering onmogelijk is, is de koper gerechtigd schadevergoeding te eisen, tenzij de leverancier niet voor de onmogelijkheid verantwoordelijk is. De aanspraak op schadevergoeding van de koper is echter beperkt tot 10% van de waarde van dat deel van de levering, waarvan vanwege de onmogelijkheid geen nuttig gebruik kan worden gemaakt. Deze beperking geldt niet, voor zover er in gevallen van opzet, van grove nalatigheid of wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid een verplichte aansprakelijkheid is; een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper kan hieruit niet worden afgeleid. Het recht van de koper om zich uit het contract terug te trekken blijft onaangetast.

2. Voor zover onvoorzienbare gebeurtenissen in de zin van art. IV nr. 2 de economische betekenis, of de inhoud van de levering aanzienlijk veranderen, ofwel aanzienlijke invloed hebben op het bedrijf van de leverancier, wordt het contract op goed vertrouwen en op redelijke wijze aangepast. Voor zover dit economisch niet verantwoord is, heeft de leverancier het recht zich uit het contract terug te trekken. Wil hij van dit terugtrekrecht gebruik maken, dan moet hij dit na het besef van de draagwijdte van de gebeurtenis, onmiddellijk meedelen aan de koper en ook in het geval dat van te voren met de koper een verlenging van de levertijd werd overeengekomen.


XI. Overige claims op schadevergoeding


1. Schade- en kostenvergoedingsclaims van de koper (hierna: schadevergoedingsclaims), om het even op basis van welke rechtsgrond, in het bijzonder wegens het verzaken van plichten uit de schuldverhouding en op basis van onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.

2. Dit geldt niet voor zover er verplichte aansprakelijkheid is, bijv. volgens de wet op productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet, van grove nalatigheid, wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, wegens het verzaken van wezenlijke contractuele plichten. De schadevergoedingsclaim voor de schending van wezenlijke contractuele plichten is echter beperkt tot contractkenmerkende, voorzienbare schade, voor zover geen opzet of grove nalatigheid aan de orde is, dan wel dat men aansprakelijk is wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper kan uit de bovenstaande regelingen niet worden afgeleid.

3. Voor zover de koper volgens dit art. XI recht heeft op schadevergoedingsclaims, verjaren deze met het aflopen van de voor de schadevergoedingsclaims geldende verjaringstermijn, volgens art. VIII nr. 2. Bij schadevergoedingsclaims overeenkomstig de wet op productaansprakelijkheid, gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften.


XII. Bevoegde rechtbank en toepasbaar recht


1. Als de koper zakelijk koper is, is de bevoegde rechtbank bij alle direct en indirect uit de contractrelatie blijkende geschillen, de vestigingsplaats van de leverancier. De leverancier is echter eveneens gerechtigd een aanklacht in te dienen in de vestigingsplaats van de koper.

2. Voor de rechtsverhouding in samenhang met dit contract, geldt het Duitse materiële recht, onder uitsluiting van het VN-verdrag betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen (‘UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods', CISG).


XIII. Contractverplichtingen


Het contract blijft ook bij rechtelijke onwerkzaamheid van individuele bepalingen in zijn overige onderdelen bindend. Dat geldt niet als het vasthouden aan het contract een onredelijke hardheid voor een partij zou betekenen.

 

 

XIV. Retouren-afwikkeling


Aangezien elk verkoopniveau in de driefasige verkoop zelf voor haar regelingen verantwoordelijk is, kunnen goederenretouren niet als vanzelfsprekend recht worden beschouwd. In de niet altijd uit te sluiten gevallen zullen wij echter als partners en met coulantie optreden. Hiervoor hebben we evenwel uw ondersteuning nodig, opdat de afwikkeling van retouren niet tot misverstanden leidt. Wij vragen u daarom de volgende regels in acht te nemen:

1. Goederenretouren moeten over het algemeen vooraf schriftelijk, met opgaaf van de hoeveelheid en het artikelnummer, aan de PEHA-verkoopafdeling in Lüdenscheid worden aangekondigd. Na controle krijgt u een retourafwikkelingsnummer.

2. In principe kunnen om begrijpelijke redenen alleen verkoopgeschikte goederen in de originele verpakking worden teruggenomen. Uitloopartikelen en artikelen die niet meer in de actuele catalogus voorkomen, evenals speciale producties, zijn van terugname uitgesloten.

3. Na controle van de terug gestuurde goederen door onze servicemedewerkers, berekenen we bij de creditering een korting van 15% (minimaal 20 euro) voor ontstane afhandelingskosten.

4. Bij elektronische apparaten, waarvan het verpakkingszegel is beschadigd, moet op grond van de meer omslachtige technische controle, een korting van 30% als basis dienen.

5. Retourzendingen binnen 2 maanden na levering worden in het kader van een coulantieregeling zonder korting gecrediteerd, tenzij bij elektronische apparaten het verpakkingszegel is beschadigd (zie punt 4), of als het gaat om artikelen zoals beschreven in punt 2.

6. Stuur uw retouren s.v.p. met het reçu en vermelding van ons retourafwikkelingsnummer, aan het volgende adres:

Paul Hochköpper GmbH & Co. KG
Abt. WE-Ret
Gartenstraße 49
D-58511 Lüdenscheid


XV. Kwaliteitsgarantieregels

 

Wij, de firma PEHA, bieden de elektro-ambachtsman een vereenvoudigde afwikkeling van kwaliteitsgarantiegevallen als volgt aan:

1. Voor claims m.b.t. kwaliteitsgaranties wegens gebrekkige producten, geldt een verjaringstermijn van twee jaar, vanaf de aantoonbare montage bij de eindklant, echter van minimaal drie jaar vanaf de fabricagedatum.

2. Bij reclamaties van gebrekkige producten binnen de genoemde termijnen, ziet de fabrikant af van een bewijs over wanneer het gebrek zich voor het eerst voordeed.

3. De fabrikant ziet af van het bewijs dat de eindklant een particuliere gebruiker is.

4. Bij reclamaties van gebrekkige producten zorgt de fabrikant via de groothandel op de kortste termijn, en kosteloos, voor een vervangend product. Als tegenprestatie ziet de elektro-ambachtsman af van de vergoeding van alle verdere kosten van de omruiling of de reparatie van gebrekkige producten, en moet deze zelf dragen.


Hartelijk dank voor uw begrip en de samenwerking als partners.<䀯p>

 

© 2021 by PEHA